Pirkšanas nosacījumi (attiecināms uz personām, kurām nav aktīvs līgums ar LABOCHEMA LV)

  PIRKŠANAS NOSACĪJUMI

  (apstiprināti ar SIA "Labochema Latvija" valdes priekšsēdētāja rīkojumu 04.01.2021.)

  1. Vispārīgie nosacījumi
  1.1. Pirkšanas nosacījumi ir spēkā visiem pieprasījumiem un / vai pasūtījumiem, kas veikti SIA „LABOCHEMA LATVIJA“  interneta veikalā. Par Klientu šajos Pirkšanas nosacījumos tiek saukta persona, kura SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ interneta veikalā iesniedz pieprasījumu par iespējamu Preču pirkšanu no SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ un veic vai neveic tālākās šajos Pirkšanas nosacījumos aprakstītās pirkšanas darbības. Klients, iesniedzot pieprasījumu par Preču pirkšanu, apstiprina, ka piekrīt šiem Pirkšanas nosacījumiem.
  1.2. Uzņēmumiem, kas ar SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ ir noslēguši Preču piegādes līgumus, šo Pirkšanas nosacījumu normas tiek piemērotas tādā apjomā, kādā attiecīgās tirdzniecības attiecības nereglamentē parakstītie Preču piegādes līgumi, kam ir primārs juridisks spēks.
  1.3. Specifiskā SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ Preču rakstura dēļ interneta veikalā norādītās Preces netiek pārdotas fizisku personu personīgo, ģimenes, mājsaimniecības vajadzību apmierināšanai. Iesniedzot pieprasījumu, Klients apstiprina, ka Preces viņš gatavojas pirkt tikai ar profesiju vai biznesu saistītiem mērķiem. SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ atstāj sev tiesības neatbildēt uz pieprasījumu, nesniegt piedāvājumu un / vai nepiegādāt Preces Klientam tajos gadījumos, ja atklātos, ka minētais apstiprinājums neatbilst patiesībai.
  1.4. Ķīmisko vielu Preces tiek pārdotas, stingri ievērojot to iegādi reglamentējošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.
  1.5. Specifiskā Preču rakstura un SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ saistību dēļ pret ražotājiem, ko tas pārstāv, interneta veikalā norādītās Preces netiek pārdotas ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Klients garantē, ka bez atsevišķas SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ piekrišanas Preces netiks izvestas no Latvijas Republikas teritorijas.

  2. Pasūtījumu izpilde.
  2.1. Klients iesniedz pieprasījumu, aizpildot un nosūtot attiecīgu veidlapu SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ interneta veikalā. Pieprasījumā Klients var norādīt arī speciālas prasības un vēlmes par precēm un to piegādi.
  2.2. Pieprasījuma iesniegšanai ir tikai informatīvs raksturs, tā neuzliek par pienākumu Klientam pirkt pieprasījumā norādītās Preces, kā arī SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ pārdot pieprasījumā norādītās Preces.
  2.3. Kad saņemts pieprasījums, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ saprātīgā termiņā iesniedz komercpiedāvājumu par Preču piegādi.
  2.4. Klients apstiprina piedāvājumu vai atsakās no piedāvājuma piedāvājumā norādītā termiņā. Ja Klients piedāvājumā norādītā termiņā neinformē SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ par piedāvājuma apstiprināšanu, uzskatāms, ka Klients no piedāvājuma atsakās.
  2.5. Ja Klients piedāvājumu apstiprina, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ nosūta priekšapmaksas rēķinu. Kad priekšapmaksas rēķins apmaksāts, sākas Klienta pasūtījuma izpilde.2.6. Uzņēmumiem, kas ar SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ noslēguši rakstveida Preču piegādes līgumus, tiek piemēroti šajos līgumos noteiktie pasūtījumu izpildes nosacījumi.

  3. Minimālais pasūtījums.
  3.1. Pasūtījumiem līdz 50,00 EUR (bez PVN) SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ atstāj sev tiesības piemērot 15,00 EUR (bez PVN) pasūtījuma izpildes maksu.
  3.2. Uzņēmumiem, kas ar SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ noslēguši rakstveida Preču piegādes līgumus, tiek piemēroti šajos līgumos noteiktie pasūtījumu izpildes nosacījumi.

  4. Pasūtījumu atcelšana un preču atpakaļatdošana.
  4.1. Ja Klients atceļ pasūtījumu pirms piegādes, Klientam ir jāatlīdzina visi ar sākto pasūtījuma izpildi saistītie zaudējumi.
  4.2. Preces bez defektiem var atdot atpakaļ tikai, ja saņemta SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ piekrišana. Ja SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ piekrīt pieņemt Preces, Klients apmaksā Preču transportēšanas izdevumus līdz SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ norādītajai adresei.
  4.3. Atpakaļ Preces var atdot tikai nebojātā oriģinālā iepakojumā. Preces, kas izgatavotas un / vai iepakotas atbilstoši speciālām Klienta vajadzībām, atdot atpakaļ nevar.
  4.4. Uzņēmumiem, kas ar SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ noslēguši rakstveida Preču piegādes līgumus, tiek piemēroti šajos līgumos noteiktie pasūtījumu atcelšanas un Preču atpakaļatdošanas nosacījumi.

  5. Preču piegāde.
  5.1. Preču piegāde Latvijas Republikas teritorijā ir bezmaksas, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ atstāj sev tiesības atkarībā no pasūtījuma lieluma un piegādes adreses noteikt maksu par Preču piegādi.
  5.2. SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ piedāvājumos vai pasūtījuma apstiprinājumos norādītajiem Preču piegādes termiņiem ir informatīvs raksturs.
  5.3. Ievērojot ļoti plašo SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ pārstāvēto ražotāju Preču sortimentu, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ nav atbildīga par to Preču piegādi, kuru ražošana vai piegāde ir apturēta laikā, kad piedāvājums Klientam ir spēkā.
  5.4. Klientam ir zināms un, iesniedzot pieprasījumu un apstiprinot pasūtījumu, viņš piekrīt, ka gadījumā ja Preču piegāde kavējas vai preču piegāde kļūst sarežģīta / neiespējama nepārvaramas varas vai citu no SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ neatkarīgu apstākļu dēļ, piegādes laiks tiks attiecīgi atlikts vai SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ atcels pasūtījumu.
  5.5. Ja Klientam nosūtītajā pasūtījuma apstiprinājumā norādīta nepareiza Preču piegādes adrese, Klientam ir nekavējoties jāpaziņo par kļūdu, nosūtot uz SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ e-pasta adresi pareizo piegādes adresi. Ja Klients to nav izdarījis, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ atstāj sev tiesības piemērot transportēšanas maksu par piegādes adreses maiņu.
  5.6. Uzņēmumiem, kas ar SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ noslēguši rakstveida Preču piegādes līgumus, tiek piemēroti šajos līgumos norādītie Preču piegādes nosacījumi.

  6. Preču iepakošana.
  6.1. Preces tiek piegādātas ražotāja iepakojumos, izņemot gadījumus, kad SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ pasūtījuma rakstura dēļ ir jāatver ražotāja iepakojums un jāizsniedz Klientam nepieciešamais Preču skaits no iepakojuma. Visi citi iepakošanas materiāli tiek izmantoti pēc SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ ieskatiem. Klienta speciālās vēlmes attiecībā uz iepakojumu jāapmaksā papildus.
  6.2. Uzņēmumiem, kas ar SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ noslēguši rakstveida Preču piegādes līgumus, tiek piemēroti šajos līgumos norādītie Preču iepakošanas nosacījumi.

  7. Pretenzijas un garantijas.
  7.1. Pieņemot Preces, Klients apstiprina Preču kvalitāti un skaitu ar savu parakstu uz kravas pavaddokumenta.
  7.2. Ja Klients, pieņemot Preces, konstatē Preču iztrūkumu, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ (pēc Klienta izvēles) piegādā Klientam trūkstošo Preču daudzumu vai izsniedz kredītrēķinu par trūkstošo Preču summu.
  7.3. Ja Klients, pieņemot Preces, konstatē, ka Preču sortiments ir neatbilstošs / Preces ir neatbilstošas kvalitātes, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ (pēc Klienta izvēles) nomaina šīs Preces pret atbilstošām vai sedz cenu starpību. Ja atklājas, ka arī nomainītās Preces ir ar trūkumiem, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ sniedz tiesības Klientam atteikties no pasūtījuma vai saņemt atlaidi.
  7.4. Interneta veikalā pārdodamai iekārtai un ierīcēm tiek izsniegtas atsevišķas garantiju kartītes, kurās tiek raksturoti garantijas nosacījumi.
  7.5. Ja tiek konstatēti Preču kvalitātes, skaita un sortimenta trūkumi un Klients iesniedz to apliecinošus pierādījumus, kā arī saņem SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ piekrišanu, Preces var atdot atpakaļ SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ norādītajā adresē.
  7.6. Uzņēmumiem, kas ar SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ ir noslēguši rakstveida Preču piegādes līgumus, tiek piemēroti šajos līgumos norādītie garantijas nosacījumi.
  7.6. SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga LV-1006, Latvija.

  8. Maksāšanas nosacījumi.
  8.1. Apmaksa par Precēm jāveic, izmantojot priekšapmaksas rēķinā norādītos SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ bankas rekvizītus un termiņus.
  8.2. Ja Klientam tiek piemērota atliktā apmaksa un tā tiek kavēta, SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ atstāj sev tiesības rēķināt 0,05 % lielu soda naudu par katru nokavēto dienu. Apmaksa ar bankas pārskaitījumu tiek ieskaitīta tikai tad, kad nauda nonāk SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ kontā.
  8.3. Uzņēmumiem, kas ar SIA „LABOCHEMA LATVIJA“ noslēguši rakstveida Preču piegādes līgumus, tiek piemēroti šajos līgumos norādītie maksāšanas nosacījumi.