Pirkšanas nosacījumi (attiecināms uz personām, kurām nav aktīvs līgums ar LABOCHEMA LV)

  1. Vispārējie nosacījumi.

  1.1. Iesniedzot pieprasījumu Klients apstiprina savu piekrišanu šiem Nosacījumiem.
  1.2. Personas, kurām ir aktīvs līgums ar LABOCHEMA LV rakstiskā formā, ir pakļautas tikai daļai no šiem nosacījumiem, kas nav savādāk definēti viņu saistošajos līgumos.
  1.3. Preces, kuras uzskaitītas LABOCHEMA LV tīmekļa lappusē, nav domātas pārdošanai fiziskām personām vai personīgai lietošanai, vai izmantošanai mājsaimniecībā. Iesniedzot pieprasījumu, Klients apliecina, ka pieprasītā prece tiks izmantota tikai profesionāliem, nevis personīgiem vai mājsaimniecības mērķiem LABOCHEMA LV patur tiesības ignorēt pieprasījumu, nenosūtīt Klientam komercpiedāvājumu un/vai nepiegādāt Preces Klientam, ja ir pamats aizdomām, ka augstākminētā prasība ir falsificēta.
  1.4. Ķīmiskos materiālus pārdod pēc stingras atbilstības valsts likumdošanai saistībā ar attiecīgo materiālu pārdošanu un pirkšanu.
  2.Pasūtīšana
  2.1. Pirkšanas pieprasījums tiek veidots aizpildot un nosūtot formu LABOCHEMA LV E-veikalā. Jebkuri īpaši nosacījumi un Klienta iesniegti pieprasījumi ir jāietver norādītajā formā.
  2.2. Iesniegtais pieprasījums pēc savas būtības ir tīri informatīvs un neuzliek par pienākumu Klientam pirkt aprakstītās Preces, ne arī uzliek par pienākumu LABOCHEMA LV pārdot aprakstītās preces.
  2.3. LABOCHEMA LV atbild uz pieprasījumu un nosūta komercpiedāvājumu iespējami īsākā laika posmā.
  2.4. Klientam ir jāapstiprina vai jānoraida komercpiedāvājums laika periodā, kas noteikts pašā piedāvājumā. Ja piedāvājumu neapstiprina noteiktajā laikā, tad to uzskata par noraidītu.
  2.5. Pēc nosūtītā komercpiedāvājuma apstiprinājuma saņemšanas no klienta, LABOCHEMA LV nosūta Klientam priekšapmaksas rēķinu. Klienta pasūtījums tiek apstrādāts pēc tam, kad Klients samaksā par precēm atbilstoši saņemtajam priekšapmaksas rēķinam. Uzņēmumi, kuriem ir spēkā esošs līgums ar LABOCHEMA LV rakstiskā formā, darbojas atbilstoši pasūtīšanas un apmaksas nosacījumiem, kuri noteikti attiecīgajā līgumā.
  3. Minimālais pasūtījums.
  3.1. LABOCHEMA LV patur tiesības pieprasīt papildus samaksu 25EUR apmērā bez PVN pasūtījumiem, kuru kopsumma nepārsniedz 100.00EUR bez PVN.
  4. Pasūtījuma atcelšanas politika un preces atgriešanas politika.
  4.1. Kad tiek atcelts pasūtījums pirms tas piegādāts, Klientam jāatmaksā visi izdevumi, kas radušies šī pasūtījuma izpildes gaitā.
  4.2. Nebrāķētu Preci var atgriezt tikai ar LABOCHEMA LV piekrišanu. Ja LABOCHEMA LV piekrīt pieņemt Preci, Klientam ir jānogādā prece uz LABOCHEMA LV noteikto adresi par saviem līdzekļiem.
  4.3. Var atgriezt tikai Preci, kas iepakota oriģinālā un nebojātā iepakojumā.
  4.4. LABOCHEMA LVnepieņems atpakaļ nevienu Preci, kas tika izgatavota un/vai iepakota atbilstoši specifiskām Klienta vēlmēm.
  5. Preces piegāde
  5.1. Piegādes datumi, kas norādīti komercpiedāvājumos un pasūtījuma apstiprinājumos, ir tīri informatīvi pēc savas būtības.
  5.2. Klients ir informēts un piekrīt, nosūtot pieprasījumu un apstiprinot komercpiedāvājumu, ka piegāde var aizkavēties vai pasūtījumu var atcelt LABOCHEMA LV, ja tas veikts par vēlu vai sarežģītu force majeure vai jebkādu citu apstākļu dēļ, kurus izraisījis attiecīgais ražotājs, LABOCHEMA LV piegādātājs vai pats Klients.
  6. Iepakojums
  6.1. Visas preces tiek piegādātas oriģinālajā iepakojumā, izņemot tos gadījumus, kad nepieciešama oriģinālā iepakojuma atvēršana, lai piegādātu atsevišķas preces no šī iepakojuma, kā to pieprasījis Klients. Citu iepakojuma materiālu un metožu izvēle paliek LABOCHEMA LV pārziņā. Individuālais iepakojuma pieprasījums ir par papildus samaksu.
  7. Sūdzības un garantijas
  7.1. Klients pieņem Preču kvalitāti un kvantitāti, parakstot kravas zīmi.
  7.2. Ja Klients atklāj trūkumu piegādāto Preču daudzumā piegādes brīdī, tad LABOCHEMA LV (pēc Klienta ieskatiem) var piedāvāt Klientam jaunu piegādes iespēju, kur tiks ietverta trūkstošā Prece vai sagatavot kredītrēķinu.
  7.3. Ja klients konstatē nesakritības Preču sortimentā vai atklāj, ka Preces ir neatbilstošā kvalitātē, tad LABOCHEMA LV (pēc klienta ieskatiem) var aizvietot Preci vai atlīdzināt cenu starpību. Ja ir noteikts, ka aizvietotājprece arī trūkst, tad LABOCHEMA LV (pēc klienta ieskatiem) var atsaukt pasūtījumu un pilnībā atlīdzināt naudu Klientam vai piešķirt atlaidi.
  7.4. Laboratorijas iekārtas tiek piedāvātas ar atsevišķi izdrukātu garantijas veidlapu, kurā ietverti specifiski attiecīgās garantijas nosacījumi.
  7.5. Kad Klients ir pierādījis un atklājis iztrūkumu sortimentā vai kvalitātē, Preci var atgriezt pēc vienošanās ar LABOCHEMA LV.
  8. Maksājumu nosacījumi.
  8.1. Maksājumu par preci jāveic atbilstoši nosacījumiem priekšapmaksas rēķinā.
  8.2. Ja klients maksā atbilstoši pēcapmaksas plānam un nokavē maksājuma termiņu, tad LABOCHEMA LV patur tiesības uzlikt 0.05% sodu par katru nokavēto maksājuma dienu.
  8.3. Tiešs naudas pārskaitījums tiek uzskatīts par pabeigtu, kad nauda ienāk LABOCHEMA LV kontā.